Przejdź do menu Przejdź do treści

Badania naukowe

Regulamin przyznawania, wydatkowania i rozliczania środków finansowych z funduszu badawczego dyscyplin oraz funduszu doktorskiego

Obszary badawcze Instytutów

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

Zagadnienia formy i treści dzieł plastycznych, ich interpretacji oraz procesów twórczych i badawczych,
w szczególności w zakresie malarstwa sztalugowego i monumentalnego, muralu i street artu, kolażu, rysunku, rysunku narracyjnego i komiksu, body – artu i tatuażu, digital paintingu, figuratywnej
i niefiguratywnej rzeźby współczesnej, ceramiki, intermediów, instalacji, wideo instalacji, performance, sztuki sieci.
Zagadnienia z zakresu animacji kultury i edukacji artystycznej, metodyki nowatorskich praktyk edukacyjnych, partycypacyjnych i włączeniowych. Działań edukacyjnych w szkołach, instytucjach kultury, podmiotach trzeciego sektora (stowarzyszeniach i fundacjach) oraz w obszarze art-biznesu.

W strukturze IMiEA działa Zespół Badawczy Sztuka i Metafizyka


Wybrane obszary bada
ń pracowników jednostki:

 1. Przestrzeń zewnętrzna rzeźby figuratywnej.
 2. Futuryzm metafizyczny w rzeźbie figuratywnej.
 3. Analiza narracji historycznych, etnograficznych, socjologicznych jako kontekst poszukiwań badawczo – artystycznych.
 4. Dziedzictwo kulturowe Polski i Europy Środkowej jako inspiracja działań z zakresu Animacji Kultury.
 5. Analiza tematu nieprawidłowości, zakłócenia, dysfunkcji, anomalii, odchyleń, eksploracja na polu malarstwa olejnego.
 6. Badanie tematu cielesności w dobie post-humanizmu.
 7. Rysunek skórny, ciało jako podobrazie, człowiek jako obraz, dzieło o pewnej żywotności, przekaz, oznaczanie, przekazywanie wiadomości – tatuaż i body art.
 8. Zagadnienia dotyczące struktury formalnej dzieła malarskiego, symboliczny wymiar koloru, jako widzialnego znaku wartości duchowych; filozofia koloru łącząca barwy z emocjami, ekspresja koloru oparta na skojarzeniach archetypicznych. Metafizyczne znaczenie światła, interpretacja światła w kategorii epifanii. Relacja światła i cienia, teologia ciemności i kontemplacyjny sens mroku.
 9. Zagadnienia synestezji i syntezy języka malarstwa i muzyki. Konsiliencja – jedność wiedzy, łączenie doświadczeń z pola nauki, sztuki, religii w dziele sztuki.
 10. Miasto, zbiorowość, maszyna, technika w malarstwie współczesnym.
 11. Relacje współczesnego malarstwa i fotografii.
 12. Możliwości ekspresji plastycznej współczesnej ceramiki artystycznej.
 13. Badanie właściwości języka sztuki performance w kontekście optyki post-strukturalistycznej oraz artystycznych reprezentacji postaw współczesnego konserwatyzmu.
 14. Eksperymentalne zestawienia gramatyki nowych mediów z tradycyjnymi strategiami i narracjami sztuki nowożytnej.
 15. Sztuka socjologiczna i krytyczna w ramach aktualnych dyskursów społecznych.
 16. Współczesny symbolizm i ekspresja w malarstwie, rysunku i grafice.

Instytut Sztuki i Designu

Katedra Designu

• Psychofizjologia widzenia: działania wizualne badające możliwość poszerzenie percepcji przestrzeni, badanie wpływu oświetlenia na subiektywny odbiór barw; opis wrażeń barwnych jako przeżyć, wpływ percepcji na interpretację obrazu, obiektu, rzeczywistości itp.
• Biodesign jako analiza funkcjonalności i ergonomii wzorów i obiektów pozyskanych z natury
• Działania wizualne włączające percepcje innych zmysłów, w tym zmysł słuchu, dotyku i zmysł poczucia przestrzeni
• Design jako odpowiedź na potrzeby estetyczne i psychiczne człowieka
• Design jako nowa „sztuka”
• Naukowe aspekty procesu twórczego: granica sztuki i projektowania, projektowanie konceptualne, funkcjonalizm, relacja człowiek-przedmiot
• Książka i jej relacja z mediami elektronicznymi: korelacja formy i treści książki – medium jako przekaz, liberatura
• Zagadnienia kryzysu funkcjonalizmu (minimalizm, maksymalizm, ornament, funkcje nieutylitarne)
• Semantyka designu (obiekt, przedmiot, wzór, znak, krój)
• Hybrydowość projektowania (demarkacja dziedzin designu i jej negowanie)
• Design krytyczny i eksperymentalny
• Środki współczesnego kształtowania przestrzeni: technologia, natura, sztuka i ich wzajemne relacje (wpływ na poszczególne fazy procesu projektowego oraz efekt końcowy)
• Poszukiwanie nowych funkcji, materiałów, technologii, mechanizmów odniesieniu do przestrzeni obiektów, produktów
• Łączenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych z technikami tradycyjnymi, nie zapominając o artystycznym charakterze pracy projektanta
• Zagadnienia komunikacji wizualnej: obraz, znak, informacja, medium
• Design medyczny, w tym wspomagający terapię osób niepełnosprawnych
• Design zrównoważony ekologicznie, projektowanie dla gospodarki w cyklu zamkniętym, model design build studio w edukacji, projektowanie dla lokalnych społeczności, projekty konsultowane społecznie, open source, projektowanie uniwersalne
• Projektowanie dla osób starszych
• Projektowanie dla dzieci ((rozwój małej i dużej motoryki)
• Projektowanie wnętrz: publicznych i mieszkalnych, mebli unikatowych, oświetlenia
• Projektowanie wystaw (scenografia muzealnicza jako forma narracji; wystawa w formie filmu, film w formie wystawy; projekt wystawy w formie filmu dokumentalnego; web documentary jako forma ekspozycji muzealnej; projektowanie wystaw crossmedialnych; ruch ciała jako forma percepcji wystawy; ergonomia ekspozycji muzealnych)

Katedra Grafiki

• Grafika warsztatowa: specyfika matrycy; techniki suche i niekonwencjonalne rozwiązania w druku, serigrafia, druk wypukły, lito-offset, litografia, wklęsłodruk, linoryt
• Rysunek współczesny: klasyczne techniki rysunkowe, klasyczny warsztat rysunkowy i nowe media rysunkowe, rysunek w działaniach intermedialnych
• Animacja
• Grafika projektowa: identyfikacja wizualna, branding, branding terytorialny, projektowanie publikacji do druku (grafika wydawnicza), ilustracja, wizualizacja danych (infografika), projekty graficzne wspomagające działania edukacyjne, druk artystyczny, typografia (morfologia znaków i symboli, działania ze słowem, wykorzystujące tekst i skład typograficzy), projektowanie graficzne w kontekście future shock i postwzrostu
• Grafika wystawiennicza – projektowanie ekspozycji
• Książka i ilustracja: ilustracja prasowa, wizualna narracja w ilustracji, ilustracja dla dzieci (badanie percepcji i odbioru ilustracji dziecięcych, badanie ilustrowanych klasycznych baśni i ich wpływu na dzisiejszego odbiorcę, oddziaływanie społeczne ilustracji dziecięcej) wpływ ilustracji terapeutycznych na odbiorcę; książka unikatowa
• Eksperyment i niekonwencjonalne rozwiązania warsztatowe, łączenie dyscyplin (warsztat i technologia graficzna w kontekście nowych mediów, sztuki konceptualnej, teorii i historii sztuki oraz działań rysunkowych o charakterze nietrwałym), badanie relacji pomiędzy sztukami wizualnymi a muzyką

Katedra Komunikacji Wizualnej

• Psychofizjologia widzenia: działania wizualne badające możliwość poszerzenie percepcji przestrzeni, badanie wpływu oświetlenia na subiektywny odbiór barw; opis wrażeń barwnych jako przeżyć, wpływ percepcji na interpretację obrazu, obiektu, rzeczywistości itp.
• Biodesign jako analiza funkcjonalności i ergonomii wzorów i obiektów pozyskanych z natury
• Działania wizualne włączające percepcje innych zmysłów, w tym zmysł słuchu, dotyku i zmysł poczucia przestrzeni
• Design jako odpowiedź na potrzeby estetyczne i psychiczne człowieka
• Design jako nowa „sztuka”
• Naukowe aspekty procesu twórczego: granica sztuki i projektowania, projektowanie konceptualne, funkcjonalizm, relacja człowiek-przedmiot
• Książka i jej relacja z mediami elektronicznymi: korelacja formy i treści książki – medium jako przekaz, liberatura
• Zagadnienia kryzysu funkcjonalizmu (minimalizm, maksymalizm, ornament, funkcje nieutylitarne)
• Semantyka designu (obiekt, przedmiot, wzór, znak, krój)
• Hybrydowość projektowania (demarkacja dziedzin designu i jej negowanie)
• Design krytyczny i eksperymentalny
• Środki współczesnego kształtowania przestrzeni: technologia, natura, sztuka i ich wzajemne relacje (wpływ na poszczególne fazy procesu projektowego oraz efekt końcowy)
• Poszukiwanie nowych funkcji, materiałów, technologii, mechanizmów odniesieniu do przestrzeni obiektów, produktów
• Łączenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych z technikami tradycyjnymi, nie zapominając o artystycznym charakterze pracy projektanta
• Zagadnienia komunikacji wizualnej: obraz, znak, informacja, medium
• Design medyczny, w tym wspomagający terapię osób niepełnosprawnych
• Design zrównoważony ekologicznie, projektowanie dla gospodarki w cyklu zamkniętym, model design build studio w edukacji, projektowanie dla lokalnych społeczności, projekty konsultowane społecznie, open source, projektowanie uniwersalne
• Projektowanie dla osób starszych
• Projektowanie dla dzieci ((rozwój małej i dużej motoryki)
• Projektowanie wnętrz: publicznych i mieszkalnych, mebli unikatowych, oświetlenia
• Projektowanie wystaw (scenografia muzealnicza jako forma narracji; wystawa w formie filmu, film w formie wystawy; projekt wystawy w formie filmu dokumentalnego; web documentary jako forma ekspozycji muzealnej; projektowanie wystaw crossmedialnych; ruch ciała jako forma percepcji wystawy; ergonomia ekspozycji muzealnych)

Katedra Multimediów

 • Obraz fotograficzny jako narzędzie do badania wpływu współczesnej technologii na człowieka
 • Konfrontowanie obrazu cyfrowego z tradycyjnymi fotograficznymi technikami srebrowymi
 • Obserwacja rozmywania granic między przestrzenią wirtualną a materialną
 • Kartografia jako inspiracja do działań artystycznych z wykorzystaniem obrazowania cyfrowego

Katedra Intermediów

Dzisiejszy świat jest niezwykle złożony i wielowymiarowy. Nie ma jednego uniwersalnego modelu,
wg którego można by zrozumieć dzisiejszą rzeczywistość a także żyć i tworzyć. Ponadto żyjemy w czasach nieograniczonego dostępu do informacji, z najdalszych zakątków świata, jednak nie sprawiają one, że wiemy więcej. Powodują raczej pewien rodzaj zagubienia, a jednocześnie sprawiają, że szukamy nowych rozwiązań i wzorców. Płynna rzeczywistość Baumana stawia nas; twórców, w pozycji nieustannego konstruowania przy jednoczesnym dekonstruowaniu nowych znaczeń.

Wydaje się, że dzisiejsza sztuka, aby zachować konieczną kompatybilność z teraźniejszością, powinna odpowiadać nowym wyzwaniom. Tradycyjne formy sztuki wydają się niewystarczające, aby wyrazić świat i współczesnego człowieka. Pomocna w tym staje się interdyscyplinarność, główny kierunek działań artystyczno-naukowych Katedry Intermediów. Wychodzenie poza utarte granice, wzorce, sięganie do różnorodnych źródeł oraz łączenie dziedzin stają się koniecznością.

Skutkuje to budowaniem nowego języka komunikacji pozawerbalnej. Język wizualny, którym posługujemy się jako artyści, ma swoje odniesienia w tradycyjnych formach wypowiedzi artystycznej, takich jak fotografia, malarstwo, grafika i działania przestrzenne. Korzystając z osiągnięć na tych płaszczyznach stawiamy pytania o ich granice, próbujemy je rozciągać i dostosowywać do potrzeb współczesnego człowieka i świata. Budujemy wielowątkowe, zróżnicowane wypowiedzi artystyczne szukając jak najwłaściwszych środków wyrazu, których fundamentem są różnorodne dziedziny nauk humanistycznych i ścisłych. Eksperymentujemy łącząc różne dziedziny i budując nowe formy narracji. Mamy nadzieję, że w ten sposób powstają najbardziej komplementarne wypowiedzi odnoszące się do aktualnych czasów.

Główny obszar badań Katedry Intermediów, to obraz rzeczywistości szeroko rozumianej, wraz ze swoją różnorodnością i zmiennością pod wpływem czasu, wydarzeń i aktualnych problemów. Obraz przestaje być statyczny, staje się migotliwym, zmiennym obiektem ukazującym, jak w soczewce heterogeniczność naszej codzienności. Używając fotografii stawiamy przewrotne pytania o jej koniec, a jednocześnie zwracamy uwagę na możliwości manipulacji obrazem i treścią. Swoich działań na polu sztuki nie ograniczamy jedynie do budowania tzw. „dzieł sztuki”. Działamy zarówno w przestrzeni zamkniętej jak i otwartej, w skali makro i mikro. Poszerzając pole sztuki wchodzimy również w przestrzeń społeczną. Interesują nas umiejętności pracy wspólnej w obrębie społeczności wykluczonych, wzmacnianie ich pewności siebie oraz wspieranie poczucia możliwości samostanowienia, czy samokształcenia.

Interdyscyplinarność rozumiemy jako sposób swobodniejszego poruszania się w dzisiejszym, zmiennym, złożonym świecie oraz sposób na tworzenie sztuki. Badania artystyczno-naukowe Katedry Intermediów są próbą odpowiedzi na wyzwania, które stawiają przed każdym z nas, obecne czasy.

Obszar badawczy:

 • Strategie intermedialne jako forma zapisu, rejestracji i przetwarzania/krytyki rzeczywistości
 • Site-specific oraz różne formy działań w przestrzeni publicznej
 • Splatanie świata techniki z formą rysunkowo-malarską
 • Przenikanie klasycznie rozumianej płaszczyzny obrazu z przestrzenią trójwymiarowej instalacji
 • Problem narracyjności w sztukach wizualnych
 • Systemowe badanie relacji językowych sztuki, estetyki i życia
 • Projektowanie intermedialne wspomagające zdolności uczenia się osób niepełnosprawnych