Przejdź do menu Przejdź do treści

Historia wydziału

 • 1978

W 1978 na podstawie decyzji ówczesnego Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie został utworzony kierunek studiów: wychowanie plastyczne. Kilkuosobowa grupa młodych artystów, absolwentów różnych wydziałów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, pod kierunkiem dr Wojciecha Kubiczka rozpoczęła trudny proces organizacji nowej placówki dydaktycznej – Zakładu Wychowania Plastycznego. Został on utworzony przy współpracy ze specjalnie powołaną Radą Artystyczno-Programową, działającą w latach 1977-84 i złożoną z doświadczonych profesorów i docentów ASP.

 • 1980

  Przez pierwszych kilkanaście lat swojego istnienia zakład funkcjonował w obrębie Instytutu Techniki na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym WSP. Zgodnie z założeniami programowymi nowego kierunku w Zakładzie Wychowania Plastycznego zaczęli kształcić się w systemie 4-letnich stacjonarnych studiów wyższych, profesjonalnie przygotowani do pracy w szkolnictwie podstawowym i średnim, nauczyciele plastyki. W roku akademickim 1980/81 rozpoczął studia pierwszy rocznik studentów zaocznych.

 • 1993

  W 1993 r. decyzją Senatu WSP został przekształcony w Instytut Wychowania Plastycznego

 • 2000

  W roku 2000 Instytut Wychowania Fizycznego zaczął funkcjonować jako Instytut Sztuki na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie

 • 2001

  W roku 2001 Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła pozytywnie poziom kształcenia w Instytucie. Jeszcze w 2001 r. wychowanie plastyczne zostało zastąpione jego unowocześnioną wersją: teraz kierunek studiów nosi nazwę: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, a w jego programie pojawiły się między innymi, przedmioty teoretyczne mające za zadanie przybliżyć studentom wiedzę dotyczącą złożonej problematyki sztuki aktualnej.

 • 2003

  Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na mocy Ustawy Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach o tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) Wydział Pedagogiczny Akademii Pedagogicznej uzyskał uprawnienia do przeprowadzania przewodów doktorskich i nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Kompetencje te następnie uzyskał wyodrębniony w strukturze uczelni w 2008, Wydział Sztuki. W ostatnim czasie Wydział uzyskał prawa do uruchomienia regularnych studiów doktoranckich oraz nabył uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

 • 2005

  Od 2005 prowadzony jest, za zgodą ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, drugi kierunek studiów zawodowych: Grafika. Po wydzieleniu Wydziału Sztuki, w latach następnych otwarto cztery kolejne kierunki studiów: Malarstwo, Digital Design, Wzornictwo oraz Sztuka i Media.

 • 2016

  Wydział zatrudnia 95 pracowników, którzy tworzą kreatywny zespół pasjonatów zaangażowanych w swoją pracę. Edukacja młodzieży, przyszłych edukatorów, projektantów, artystów jest najważniejszym celem wydziału, ponieważ znaczenie edukacji artystycznej w życiu współczesnego społeczeństwa jest nie do przecenienia – działania te mają na celu podniesienie rangi kształcenia artystycznego we współczesnym społeczeństwie oraz dbanie o podwyższanie kompetencji estetycznych przyszłych odbiorców sztuki. Jednym z priorytetowych zadań, obok działalności dydaktycznej, jest współorganizacja prestiżowych wydarzeń kulturalnych jak np. Miesiąc Fotografii i upowszechnianie kultury plastycznej w Krakowie, rozumianej w sposób nowoczesny, jako dbałość o podwyższenie kompetencji estetycznych przyszłych odbiorców sztuki. Wydział współpracuje z wieloma środowiskami kulturalnymi i artystycznymi Krakowa, skupionymi wokół takich instytucji jak Cricoteca, Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki; Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK; Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha; Małopolski Instytut Kultury, Muzeum Historii Fotografii czy Małopolski Ogród Sztuk. Równie istotnym celem Wydziału Sztuki jest organizacja wydarzeń kulturalnych w mieście a w szczególności współpraca ze środowiskami kulturalnymi, artystycznymi i akademickimi w kraju i za granicą. Działania artystyczne i animacyjne w lokalnym krakowskim środowisku nabrały w ostatnim okresie szczególnego wymiaru za sprawą cyklicznej akcji wystawienniczej i promocyjnej pod hasłem Wydział Sztuki w Mieście. W profesjonalnych galeriach i niekonwencjonalnych przestrzeniach wystawienniczych rozsianych od Zwierzyńca po Nową Hutę młodzi artyści prezentują swoje najlepsze realizacje, które powstały podczas roku akademickiego pod kierunkiem artystów – wykładowców Wydziału Sztuki

   

 • 2019

  W wyniku głębokiej przebudowy systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, wraz z wprowadzeniem „Konstytucji dla nauki” zmianie uległa także struktura Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Sztuki jest od tego momentu jednostką naukową związaną z dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki. Wydział organizuje działalność naukową i artystyczną zespołu obejmującego obecnie ponad 100 pracowników, artystów i projektantów reprezentujących bardzo bogaty zakres badawczy. Rada dyscypliny sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki uczestniczy w procedurach nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego sztuki. Równocześnie szeroką autonomię w sprawach dydaktyki uzyskały instytuty. Instytut Sztuki i Designu oraz Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej prowadzą obecnie studia na dziesięciu kierunkach kształcenia, biorą także udział w kształceniu doktorantów.